elektrıonik ücretleme

Elekronik Ücretleme

Elektronik ücretleme; örgütün ücretlemeye ilişkin veri ve bilgileri web (ağlar) üzerinden toplamasını, saklamasını, işlemesini, analiz etmesini, kullanmasını ve dağıtmasını ifade eden bir yaklaşımdır. Elektronik ücretleme ile yöneticiler; web-tabanlı yazılım araçlarını kullanarak ücret programlarını etkin bir şekilde tasarlayabilir, yönetebilir ve bildirebilirler. Elektronik ücretlemeyi önceki ücretleme yazılımlarından ayıran en önemli fark, elektronik ücretlemenin tek bir bilgisayar tabanlı veya istemci sunucu (client-server) tabanlı olmasından ziyade web-tabanlı olmasıdır. İnternetin, web tarayıcılarının kullanılması ile de çalışanlar istedikleri her yerden -ofislerinden, evlerinden- ücret yazılımlarına, veri tabanlarına ve analitik araçlara elektronik olarak erişebilir hale gelmişlerdir. Elektronik sistemlerin kullanılması ile günümüzde aşağıdaki ücret yönetimi faaliyetleri yapılabilmektedir

 • İşe, dereceye, yaşa, hizmet süresine göre ücret dağılımlarının veya ortalama ücretlerin ne olduğuna ilişkin raporlar hazırlanabilir ve bu raporlar analiz edilebilir.
 • Ücret aralıklarındaki ortalama ücretlerin, hedef ücretlerden farklılıklarını göstermek için karşılaştırma oranları hesaplanabilir.
 • Az kıdemli ve çok kıdemli çalışanlar arasındaki ücret farklılıkları hesaplanabilir.
 • İş değerlendirmelere yardımda bulunulabilir.
 • Terfiler, ücret seviyeleri ve personel sayısı hakkında varsayımlarda bulunarak, gelecekteki ücret maliyetleri tahmin edilebilir.
 • Ücret görüşmeleri yönetilebilir ve görüşme formları hazırlanabilir.
 • Hat yöneticilerine, ücret ile ilgili karar almalarında yardımcı olacak bilgiler sunulabilir.

BİLGİ: Elektronik ücretlemede işletmeler çalışanlara ödeyecekleri ücretlere yönelik tüm veri ve bilgileri elektronik ortam üzerinden toplamakta ve bunlarla ilgili tüm işlemleri bilgisayarlardan yararlanarak yapmaktadırlar.

elektronik ücretleme

Ücretlendirmenin elektronik ortamda yapılması ile işletmede çalışanların aldıkları ücretler ve yaptıkları işlere göre ücret farklılıkları açık bir biçimde ortaya konmaktadır. Böylece çalışanlar ödenen ücretleri görerek kendilerini başkalarıyla yapılan iş ve karşılığında alınan ücret bakımından kıyaslama imkanı bulabilmektedir. Bunun yanında piyasa ücret araştırmaları da bilgisayarlar aracılığıyla daha doğru ve daha kısa süre içerisinde yapılabilmektedir. Diğer bir deyişle çalışanlar işgücü piyasası içerisinde benzer ya da aynı sektörlerde aynı işi yapan diğer çalışanların aldıkları ücretler hakkında da fikir sahibi olabilmektedirler. Çalışanlar internet ortamında şimdi ve geçmişte aylık olarak ne kadar ücret aldıklarını, ücretlerindeki artış oranlarını, ücret dışındaki yan ödemelerin neler olduğunu da takip edebilmektedirler.

E-İKY’nin önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak e-ücretlemenin avantajlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündü

 • Gereksinim duyulan nicel analiz ve çalışmalar çok daha hızlı ve doğru bir biçimde yapılarak ücret miktarının belirlenmesi sürecinde hız ile doğruluk sağlanmaktadır.
 • Örgüt içi ücret araştırmaları liyakate, pozisyona, zamana ve yıla göre yürütülerek çok daha gerçekçi ücret politikaları saptanabilmektedir.
 • Diğer insan kaynakları uygulamalarına dönük bilgilerden yararlanılarak işletme içi her iş grubuna göre ücret tip ile oranlarını gösteren iş sınıflandırmaları oluşturulabilmektedir.
 • Ücret yönetiminin önemli bir parçasını oluşturan çalışanlara dönük ücret dışı maddi yardımlar, sigorta, sağlık ve emeklilik gibi uygulamalar finansal açıdan etkili yönetilmesi, doğru ve etkin denetimler yapılmaktadır.

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere e-ücretleme çalışanların ücretleri ile ilgili tüm çalışmaların hızlı ve doğru bir şekilde yürütülmesini, ücretlere yönelik tüm bilgilerin çalışanlar tarafından takip edilebilmesini ve böylece personelin işletme tarafından uygulanan ücret sistemine yönelik güveninin artmasını sağlamaktadır. Bu noktada önemli olan e-ücretlemenin e-iş değerleme ile birlikte yürütülmesi ve öncelikle elektronik ortamda yapılan iş değerleme çalışmalarının objektif bir biçimde yapılarak sonuçlandırılması ve bu sonuçlara göre çalışanların ücretlerinin belirlenmesidir. Böylece işletmede işlerin görece değerleri göz önünde bulundurularak adil bir ücretlemeden söz etmek mümkün olabilecektir.