elektronik insan kaynaklarinin planlanması

E-Öğrenme Nedir?

E-Öğrenme E-insan kaynakları yönetimi işlevlerinden bir diğeri de e-öğrenmedir. Öğrenme ömür boyu süren bir süreçtir. İşletmede çalışan personelin iş yaşamı boyunca birçok konuda öğrenme gereksinimi ve isteği ortaya çıkmaktadır. Özellikle bilgi toplumuna geçiş süreci ile nitelikli ve bilgili çalışanlara duyulan gereksinimin ve işletmelerarası rekabetin artması ile birlikte, eğitim ve geliştirmenin daha özetle öğrenmenin öneminin daha belirgin hale geldiği bir gerçektir. Günümüz işletmelerinin; çalışanların kendilerini geliştirmeleri, daha çok ve daha gerekli bilgileri öğrenmeleri ve böylece performanslarını artırmak için birçok farklı çalışma yürüttükleri görülmektedir.

elektronik insan kaynaklarinin planlanması

E-öğrenme; eğitim ve öğrenim programlarının tüm elektronik medya, internet, intranet, uydu yayınları, ses video/çalarlar, etkileşimli TV ve CDRom gibi araçlar aracılığı ile yürütülmesi olarak tanımlanmaktadır. E-öğrenme, online geliştirme ve eğitime göre çok daha fazla türde araçtan yararlanılarak yapılmaktadır

Bir diğer tanımla e-öğrenme; “canlı yayın veya CD, DVD gibi optik, teyp ve disk gibi manyetik elektronik depo ortamlarında kaydedilmiş olan metin, görüntü, ses, video şeklinde herhangi bir öğrenme içeriğinin konuşma, web sayfası, animasyon, benzeşim modelleri, sunu, yazılım gibi çeşitli elektronik biçimlerde geleneksel posta, radyo-TV, uydu yayını, telefon, internet ve/veya intranet sistemleri, uygulamaları ve ağları aracılığıyla yakın veya uzak bölgelere eşzamanlı veya eş zamansız ulaştırılmasını sağlayan, çevrim-içi veya çevrim-dışı bir öğrenme biçimidir. 1990’lı yıllarda bilgisayarların ve internet teknolojisinin öğrenme sürecine dâhil edilmesi ile gündeme gelen e-öğrenme, senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamansız) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Senkron öğrenmede öğrenen ve öğreticiler farklı mekanlarda olsalar bile aynı zamanda öğrenme ortamında yer almakta ve öğrenme etkileşimli bir şekilde olmaktadır. Sesli ve görüntülü konferanslar ile sanal sınıflar senkron öğrenmeye örnek olarak gösterilebilir. Asenkron öğrenmede ise öğrenen ve öğreticiler hem zaman hem mekan olarak farklı zamanlarda öğrenme ortamlarında yer almaktadırlar. İnternet, eğitim CD-DVD’si, kaydedilmiş sesli-görüntülü web sunum ve seminerler, e-mail, forum asenkron öğrenmelerde kullanılan ortamlardandır.

BİLGİ: Öğrenmelerin internet veya intranet ortamında gerçekleşmesine veya gerçekleştirildiği araçlara (CD, DVD vb.) göre öğrenme çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (offline) olarak iki farklı şekilde gerçekleşmektedir.

E-öğrenme, bir uzaktan öğrenme anlayışı ve kendi kendine öğrenme yöntemidir. Elektronik öğrenme, elektronik ortam kullanılarak, ağırlıklı olarak da bilgisayar kullanarak öğrenmedir. Örgütlerdeki elektronik öğrenme süreçleri, çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (offline) şekilleri içermektedir. Çevrimiçi öğrenme, kurumsal ağ yapısını yani intraneti veya interneti kullanarak öğrenme anlamını taşımakta ve bu durum web tabanlı eğitim/öğrenme (web based training/learning) olarak adlandırılmaktadır. Çevrimdışı öğrenme ise CD-ROM ve bilgisayar kullanılarak öğrenme yani bilgisayar tabanlı eğitim/öğrenme (computer based training/learning) şeklinde ifade edilmektedir. Bir uzaktan öğrenmenin, “elektronik öğrenme” olabilmesi aşağıda sıralanan üç ana kritere dayanmaktadır

elektronik insan kaynaklari işlevleri
  • E-öğrenme için; eğitimin ya da bilgilerin her an güncellenebilmesini, depolanabilmesini/erişilebilmesini, dağıtılabilmesini ve paylaşılabilmesini sağlayan bir ağa (network) bağlı olunması gerekmektedir.
  • E-öğrenmede eğitim, eğitim alanlara standart internet teknolojisi kullanılarak ve bilgisayar yoluyla verilmektedir. Burada, öğrenimin elektronik olmasındaki ana ayırıcı özellik, eğitimin; bilgilerin dünya çapında dağıtılmasını sağlayan, TCP/IP protokolü ve web tarayıcılar gibi standart internet teknolojileri kullanılarak yapılmasıdır.
  • E-öğrenmede, öğrenmeye geniş bir bakış açısıyla (eğitimin geleneksel paradigmalarının ötesindeki öğrenme yollarına) odaklanılmaktadır. E-öğrenme, eğitimin elektronik ortamda verilmesiyle sınırlı değildir. E-öğrenme ayrıca, çalışanların performanslarını geliştirici bilgi ve araçların da elektronik olarak dağıtılmasını ifade etmektedir.