elektronik insan kaynakları yönetim süreci

E- İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci

İşletmenin insan kaynakları yönetimi ile ilgili iş ve işlevleri elektronik ortamda yürütebilmesi için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi e-insan kaynakları yönetimi sürecinin başarısına doğrudan etki etmektedir.

İşletmelerde e-insan kaynakları yönetimine geçiş sürecinde yer alan aşamaları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür

Bilgi Yayımı: Elektronik insan kaynakları yönetiminin gelişme sürecinin bu ilk aşamasında, örgüt içi bilgi yayımı dolayısıyla da paylaşımı vardır. Örgüt ile ilgili bilgiler, duyuru ve haberler, görev ile sorumluluklar, örgüt şeması, faaliyet konuları ile alanları, işletme politikası vb. konular örgüt çalışanlarına aktarılmaktadır.

elektronik insan kaynakları süreci ve yönetimi nasıl olur

Veri Tabanının Oluşturulması: Bu aşamada örgüt üyesi çalışanlar ile ilgili bilgiler; işe giriş tarihleri, çalıştıkları birim ya da bölümler, görev ve sorumlulukları, ücret ve maaşları vb. yer aldığı veri tabanı oluşturulmaktadır.

Temel İnsan Kaynakları İşlemleri: Bu aşamada örgüt içi tüm evrak, dosya v.b. resmi belgeler elektronik ortama aktarılmakta ve özellikle de çalışanlar ile ilgili tüm bilgilerin tam zamanında güncelleştirilmesi uygulaması gerçekleştirilmektedir. Kısacası çalışanlar ile ilgili güncel bilgiler bir önceki aşamada oluşturulan veri tabanına aktarılmaktadır.

Karmaşık İnsan Kaynakları İşlemleri: İnsan kaynakları ile ilgili verilerin değerlendirilmesi, çeşitli değişken ve parametrelere göre insan kaynakları uygulamalarının analizi ve sınıflandırılması, iş süreçlerinin görev ile sorumlulukların analizi vb. çalışmalar bu kapsam içerisinde yerine getirilmektedir.

Ağ Tabanlı İnsan Kaynakları İşlemleri: Örgüt içi ağ tabanlı insan kaynakları işlem ve uygulamalarında, hiyerarşik pozisyonu ne olursa olsun tüm çalışanlar kendi veri ile süreçlerini bilgisayar aracılığı ile doğrudan kullanma imkanına kavuşmaktadırlar. Bu aşamada örgüt içi ağlar (intranet) örgüt dışı ağlar (ekstranet-internet) ile entegre edilerek insan kaynakları yönetimi uygulamalarının kapsamı artırılmaktadır.

Dikkat

E-insan kaynakları yönetimine geçiş yapabilmek için bilgi yayımı, veri tabanının oluşturulması, temel insan kaynakları işlemleri, karmaşık insan kaynakları yönetimi işlemleri ve ağ tabanlı insan kaynakları işlemleri aşamalarının sırasıyla tamamlanması gerekmektedir.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere e-insan kaynakları yönetimi sürecinin ilk aşamasında çalışanlara işletmeyi tanıtıcı ayrıntılı bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Çalışanların özellikle işletme politikası ile ilgili konularda bilgilendirilmesi işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından son derece önemlidir. İşletmede kurulan bilgi sistemleri aracılığıyla çalışanlara ait tüm bilgilerin depolandığı veri tabanları oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu veri tabanlarındaki bilgilerin işe giriş çıkışlar, emeklilik, terfi vb. gibi durumlar göz önünde bulundurularak sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. E-insan kaynakları yönetimi sürecinin üçüncü aşaması olan temel insan kaynakları işlemlerinde örgüt içerisindeki tüm belgeler tek tek elektronik ortama aktarılmaktadır. Bu aşamada, belgelerin titiz bir şekilde hata yapmadan aktarılmasına dikkat etmek son derece önemlidir. Sonraki aşamalarda ise, insan kaynakları ile ilgili veriler değerlendirilir, insan kaynaklarına yönelik uygulamalar analiz edilerek sınıflandırılır ve tüm çalışanlar kendi insan kaynakları veri ve süreçlerini bilgisayarlar aracılığıyla işlemeye çalışırlar.