e-insan kaynakları e- iş süreçleri web tasarımı kodlama

E- İnsan Kaynakları Tanımı

E-insan kaynakları yönetimi kavramını tanımlamadan önce bu kavramla benzer anlamlara gelen diğer kavramlardan bahsetmek yararlı olacaktır. İlgili literatüre bakıldığında, E-insan kaynakları ve e-insan kaynakları yönetimi kavramlarına ek olarak, sanal insan kaynakları (yönetimi), insan kaynakları intraneti, web-tabanlı insan kaynakları, bilgisayar tabanlı insan kaynakları yönetim sistemleri ve insan kaynakları portalları gibi kavramların da kullanıldığı görülmektedir (Ruël et.all, 2004, 365). Akademik literatürde e-insan kaynakları yönetimi ile birçok farklı tanım yapılmıştır. Bu tanımlar- dan bazıları daha çok dikkat çekmekte ve bu konu ile ilgili yapılan hemen tüm kaynaklarda referans olarak gösterilmektedir. Yapılan tanımlamalar bazı noktalarda birbirinden ufak detaylar açısından farklılık göstermekle birlikte çoğu tanımda belirgin ve ortak birtakım özelliklerin olduğu görülmektedir.

Ruel ve Arkadaşlarının elektronik insan kaynakları tanımı..

E-insan kaynakları yönetimi ile ilgili yapılan dikkat çekici tanımlardan ilki Ruël ve arkadaşları tarafından (2004) diğeri ise Strohmeier (2007) tarafından yapılan tanımlardır. Ruël ve arkadaşları tarafından yapılan ilk tanıma göre e-insan kaynakları yönetimi, “örgütlerdeki insan kaynakları yönetimi stratejilerinin, politikalarının ve uygulamalarının web-teknolojisi tabanlı kanalların tam kullanımıyla bilinçli ve doğrudan destek sağlayacak bir şekilde uygulanmasıdır

Strohmeier’in Tanımı

Strohmeier (2007) bu tanımı genişleterek e-insan kaynakları yönetimini, “en az iki kişinin ya da daha fazla çalışanın paylaşılan insan kaynakları faaliyetlerini yerine getirmesi için hem desteklenmesi hem de yürütülen bu faaliyetler arasında bir ağ oluşturulması için bilgi teknolojilerinin planlama, tedarik, tatbik ve operasyonel olarak kullanılması” şeklinde ifade etmiştir