elektronik insan kaynakları hizmetinin sonuçları

E-İnsan Kaynaklarının Sonuçları

E-İnsan Kaynakları Yönetimin Sonuçları: Değer yaratma odağı olan hedef kullanıcıları tarafından öznel olarak gerçekleştirilen e-insan kaynakları yönetimi değer yaratmaya çok düzeyli bir perspektifle bakmaktadır. Bilgi teknolojilerini kullanma yolu ile e-insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temel işlevlerine yardımcı olmayı ve örgüt üyeleri tarafından e-insan kaynakları yönetimi uygulamalarını tüm çalışanlara benimsetmeyi amaçlamaktadır. Bu uygulamalarda tüm örgüt çalışanları hedef alınmakta ve değer yaratmaya çok yönlü bir perspektifle bakılmaktadır

E-insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarına yönelik tüm faaliyetler ile işletmelerin insan kaynakları yönetimi bölümlerinde yürütülen işlevlerin bilgi teknolojileri aracılığıyla elektronik bir şekilde yapılması anlamına gelmektedir.

www.weebdizayn.com

einsan kaynakları insankaynakları teknolojik altyapısı

E-insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları portalları aracılığıyla, çalışanlar, yöneticiler ve insan kaynakları bölümleri arasında temel bir bağ kurmaya çalışmaktadır. E-insan kaynakları yönetimi, işletmede çalışanlara internet aracılığıyla bilgi sistemlerine erişim imkanı sağlamaktadır. E-insan kaynakları yönetiminin bu yaklaşımı, işletme süreçlerinde tüm çalışanların, ortakların, aracıların ve müşterilerin elektronik ortamda bir araya gelmelerine de zemin hazırlamaktadır. İnsanlar günümüzde bu şekilde hem iş çevresi içinde hem de dışında daha rahat çalışabilmektedir

E-insan kaynakları yönetimi süreci içerisindeki faaliyetlerin başarısında kuşkusuz işletme sahibi ve yöneticileri ile örgüt içindeki diğer çalışanlara büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yenilik ve değişimi başlatan üst yönetimin bilgi teknolojilerine yönelik gelişmelerden çalışanları haberdar etmesi, çalışanların bu tür teknolojik yeniliklere adaptasyonlarını kolaylaştırıcı politikaların uygulanması ve bilgi teknolojilerini kullanmaya yönelik gerekli eğitimlerin verilmesi bu görev ve sorumluluklar içerisinde ilk göze çarpanlardır.

Farklı sınıflandırmalar olmasına rağmen, e-insan kaynakları yönetimi temel olarak, operasyonel, ilişkisel ve transformasyonel (dönüşümcü) olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Operasyonel e-insan kaynakları yönetiminin amacı; otomatik ve destekleyici sorumluluklar aracılığıyla, insan kaynakları yönetiminin etkinlik ve etkililiğini geliştirmektir. İlişkisel e-insan kaynakları yönetiminin amacı paydaşlarla ilişkileri ve e-insan kaynaklarının hizmet dağıtımı nı geliştirmeye yardımcı olmak ve performans yönetimi, işe alma ve geliştirme aracılığıyla işletmeyi destekleyici faaliyetler ile ilgilenmektir. Son olarak transformasyonel e-insan kaynakları yönetiminin amacı ise, e-insan kaynakları yönetiminin stratejik oryantasyonu ve iş desteğindeki gelişmeleri göstermektir