elektronik insan kaynakları avantajları ve dezaavantajları

E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

İnsan kaynakları faaliyetlerinin elektronik ortamda bilgi teknolojileri aracılığıyla yapılmasının örgütler açısından birtakım avantajlarının olacağı açıktır. Günümüzde işletmeler için teknolojik değişme ve gelişmelerden yararlanarak örgütteki iş süreçlerinin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapılması rekabet üstünlüğü sağlamaları açısından son derece önemlidir. E-insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütler açısından bazı avantajları olmakla birlikte birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Bu kısımda öncelikle e-insan kaynakları yönetiminin avantajları daha sonra da dezavantajları üzerinde durulacaktır.

E-İnsan Kaynakları Yönetiminin Avantajları

İnsan kaynakları yönetiminin elektronik ortamda yürütülmesinin en önemli ve ilk akla gelen avantajı bilgi teknolojileri kullanılması nedeni ile insan kaynakları ile ilgili süreçlerin çok daha hızlı yapılmasına olanak vermesidir. Ancak elbette ki tek avantaj hızda sağlanan iyileşme değildir. Bunun yanında e-insan kaynakları yönetiminin örgütler açısından birçok başka avantajı da bulunmaktadır.

E-insan kaynakları yönetiminin; evrak işini azaltma, iş akışını elverişli duruma getirme, insan kaynakları ile ilgili fazla zaman alan görevleri otomaktik hale getirme, çalışanların self-servis (kendi kendine hizmet eden) insan kaynakları dağıtım sistemini kabul etmelerini gerçekleştirme, örgüt çalışanlarının tüm önemli insan kaynakları meselelerinden ve kurum olaylarından haberdar olmalarını sağlama, insan kaynakları sistemlerinin cevap verme süresini hızlandırma, daha fazla bilgi ile kararların alınmasını sağlama, zaman yönetimini geliştirerek, artan bir şekilde farklılaşan ve globalleşen işgücünün değişen gereksinimlerini karşılama, insan kaynaklarının esnek bir modelini sunma yoluyla maliyetlerin düşürülmesini ve verimin artırılmasını sağlama gibi yararları da bulunmaktadı

Çalışanlar, işgören self servisi ile kendi bilgilerini güncelleyebilir, izin için başvurabilir, ücret ve ücretle ilişkili hakları ile ilgili bilgilerine, örgüt içindeki boş pozisyonlara ve hareketlerine bakabilir. İşgören self servisinin yönetimle ilgili genel giderleri azaltma, daha çok stratejik faaliyet için insan kaynakları kurmaylarına serbestlik tanıma, veri entegrasyonunu geliştirme ve çalışanları güçlendirme gibi görünür ve görünür olmayan bazı avantajları bulunmaktadır. İşgören self servisinin temel faktörleri; daha iyi hizmet (%98), daha iyi bilgi erişimi (%90), maliyet azaltımı (%85), daha modern süreçler (%70) ve stratejik insan kaynakları (%80) olarak tanımlanmaktadır

einsan kaynakları insankaynakları teknolojik altyapısı

Bunun yanında e-insan kaynakları yönetiminin; insan kaynaklarının etkinliğini artırmak, maliyetleri azaltmak, yönetimin yükünü hafifletmek, insan kaynakları planlamasına yardımcı olmak ve insan kaynakları uzmanlarının örgütlerdeki stratejik iş ortağı olmalarına imkan vermek olmak üzere başka avantajları da bulunmaktadır 

İlk bakışta e-insan kaynakları yönetiminin işletmelere zaman ve maliyet açısından birtakım üstünlükler getirdiği görülmekle birlikte, avantajları sadece bunlarla sınırlı kalmamaktadır. E-insan kaynakları yönetiminden beklenen avantajların sağlanabilmesi için örgütlerin bilgi işlem teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmesi ve bu teknolojilerle insan kaynakları yönetimi işlevlerinin entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir.