weebdizayn.com elektronik iletişim

E-İletişim ve İnternet

İnternet

E-iletişim dendiğinde ilk akla gelen kavram internet olmaktadır. İnternet, günümüzün iş dünyasında büyüklüğü, türü, yer aldığı sektör vb. ne olursa olsun hemen her işletmenin neredeyse tüm işlemlerinde yoğun bir şekilde kullandığı bir bilgisayar ağıdır. İnternete duyulan ihtiyacın ve bu konu üzerindeki ilginin gelecek yıllarda artarak devam edeceği düşünülmektedir.

Bazen sadece “net” olarak da anılan internet, dünya çapında bir bilgisayar ağı (içindeki izinleri varsa her bir bilgisayardaki kullanıcının diğer bir bilgisayardan bilgi alabileceği ve bazen de diğer bilgisayarlardaki kullanıcılarla doğrudan konuşabilecekleri) sistemidir. Advanced 1969’da Amerikan hükümetinin İleri Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA) tarafından tasarlanan ve ilk olarak ARPANET olarak tanınmış olan internet bugün dünya çapında milyonlarca insana ulaşabilen, genel ve kendini devam ettiren bir kolaylık olarak dikkati çekmektedir. İnternet fiziksel olarak, varolan genel telekomünikasyon ağlarının toplam kaynaklarının bir bölümünü kullanmaktadır. Teknik olarak interneti ayıran şey ise, bir TCP/IP (Transmission Control Protocol /İnternet Protokolü) denen protokoller setinden oluşan kullanımıdır

İnternet, İngilizce “Interconnected Networks”, “aralarında bağlantılı ağlar”ın kısaltması olan ve iki ya da daha çok ağın bilgisayarlar aracılığıyla kendi aralarında bağlar oluşturmasıdır. Bir diğer tanıma göre internet, dünya üzerinde yer alan sayısız ağın, birbiriyle iletişim kurarak karşılıklı kaynak paylaşımını sağlayan bir bilgisayar ağıdır. Diğer bir deyişle ise internet, dünya genelinde yer alan bilgisayarların internet protokolü ağı ile birbirine bağlanarak, aralarında iletişim kurmayı, belge ve bilgi paylaşmalarını sağlayan bir ağ sistemidir

BİLGİ: İnternet, dünya üzerindeki sayısız ağın birbirine bağlanması ve bu yolla bireylerin birbirleriyle iletişim kurmasını ifade eden son yılların en popüler kavramlarından birisidir.

İnternet ile ilgili yapılan tanımlara bakıldığında tüm tanımlarda ortak olan unsurların dünya üzerinde sayısız ağın bilgisayarlar aracılığıyla birbirine bağlanarak karşılıklı paylaşımlarda bulunması olduğu görülmektedir. İnternetin en belirgin özelliği, bireylerin ve kurumların zaman ve mekan sınırlaması olmadan bilgisayar ağları ile birbirine bağlanarak iletişimde bulunmasıdır. Tüm bu özellikler interneti diğer iletişim araçları arasında farklı bir ve özel bir konuma taşımaktadır.

elektronik iletişim ve internet

Askeri amaçlar için geliştirilen, ilk başta akademik amaçlarla kullanılan ve daha sonra genel kullanıma açılan internet, günümüzde bilgiye hızlı, kolay, ucuz ve güvenli ulaşarak bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmanın temel yoludur. Öncelikli olarak elektronik posta ile kişilerarası iletişimi sağlama ve ürünleri tanıtma amacı ile kullanılan internet yaklaşık 150 ülkede yüz milyonları aşan kullanıcısı ve her endüstrideki hızlı büyümesi ile dünyanın en büyük iletişim ağı haline gelmiştir. İnternetin en önemli özelliği, bireyler arasında birebir iletişim kurma olanağı sağlamasıdır. Internet ile tek taraflı bilgi vermek yerine kullanıcının taleplerine göre şekillenen bir bilgi akışının yanısıra görüntü, ses ve bilgi alışverişi de mümkün olmaktadır. İş yaşamında elektronik ortamların ve özellikle internet teknolojilerinin kullanılması ile aşağıdaki avantajların sağlandığı düşünülmektedir (Soydal, 2006, 546-548):

  • Mevcut iş imkanları büyümektedir.
  • Hali hazırda piyasada olan ürünler daha kolay satılmakta ve reklam, ürün tanıtımı, satış öncesi ve sonrası destek vb. çalışmalar tamamen elektronik ortamda daha etkin bir şekilde yürütülebilmektedir.
  • Otomatik bilgi dağıtım sistemi kullanma yoluyla müşterilere ve daha geniş kitlelere ulaşmak kolaylaşmaktadır.
  • Global olarak iş dünyası ile olan etkileşim ve iletişim artmaktadır.
  • İşe yönelik verimlilik analizleri ve planlamalar daha kolay ve daha doğru bir şekilde yapılmaktadır.
  • Uluslararası pazarlara daha kolay bir şekilde girmek mümkün olmaktadır.

İnternetin hem çoklu ortam uygulamaları açısından uygun bir platforma dönüşmesi, hem de ticari kullanıma hazır hale gelmesi, 1990’ların başında World Wide Web’in ortaya çıkışı ile gerçekleşmiştir. World wide web güncel ve yaygın hali ile “www” şeklinde kısaltılarak kullanılmaktadır. Medya ile ilgilenen araştırmacılar; metin tabanlı çevrimiçi enformasyonun grafik-tabanlı içeriğe dönüşmesi sürecinin internetin yayılması üzerinde etkili olduğunu ve web’in bu süreç içerisinde en önemli rolü oynadığı; web ile internet üzerinde birçok farklı tür içeriğin sunulabilmesiyle mevcut iletişim ortamının tamamen değiştiği, iletişim alanının hem teknolojik temelinin hem de sanayi yapısının farklılaştığı konusunda görüş birliğine varmış durumdadırlar

Bilgisayar ve internet kullanım oranları 2016 yılı Nisan ayında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %54,9 ve %61,2 olmuştur. Bu oranlar erkeklerde %64,1 ve %70,5 iken, kadınlarda %45,9 ve %51,9’dur. Türkiye genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı 2016 yılı Nisan ayında %76,3 olmuştur. Hanelerin 2016 yılı Nisan ayında %96,9’unda cep telefonu veya akıllı telefon bulunurken, sabit telefon bulunma oranının %25,6 olduğu görülmüştür. Aynı dönemde hanelerin %22,9’unda masaüstü, %36,4’ünde taşınabilir bilgisayar mevcut iken, tablet bilgisayar bulunma oranı ise %29,6’dır. 2015 yılında %20,9 olan internete bağlanabilen TV oranı ise 2016 yılında %24,6 olarak hesaplanmıştır (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779).

e-iletişim ve internet

Tüm bu sayısal verilerden anlaşılacağı üzere kullanım alanları ve interneti kullananların sayısı tüm dünyada yıldan yıla büyük bir hızla artmaktadır. Ülkemizde internet kullanım oranlarının diğer birçok ülke ile kıyaslandığında oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Günümüzde bireyler sadece kişisel ya da ofis bilgisayarları ile değil cep telefonu, televizyon vb. diğer elektronik araçlar ile de işte, evde, yolda, tatilde kısacası her yerde internete bağlanabilmekte ve internetin sunduğu sınırsız bilgiye anında ulaşabilme imkanı bulmaktadır. Tüm bu imkanlar, internetin yaygın hale gelmesi üzerinde son derece etkili olmuştur.