elektronik iletişim elektronik iletişim nedir web sitesi web tasarımı

E-İLETİŞİM NEDİR?

İletişim en basit şekilde; bireylerarası karşılıklı duygu, düşünce bilgi alışverişi olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin sosyalleşmesi ve toplumun bir parçası olabilmesi büyük ölçüde başkalarıyla kurduğu etkili iletişime bağlı olmaktadır. Herkes birlikte yaşadığı insanlarla karşılıklı etkileşimde bulunmak, işbirliği içerisinde tek başlarına gerçekleştiremedikleri amaçlarını gerçekleştirmek, duygu ve düşüncelerini ya da sahip oldukları bilgileri paylaşabilmek için iletişim kurmak zorundadır.

Son yıllarda yaşanan hızlı değişme ve gelişmeler bireylerin iletişim kurarken farklı birtakım teknolojik araçlardan yararlanmasını zorunlu kılmış ve bunun sonucunda iletişim çoğu zaman elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır. İletişimin elektronik araçlar aracılığıyla sağlanmaya başlaması e-iletişim (elektronik iletişim) adı altında yeni bir iletişim türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur.

E-iletişim, elektronik medya aracılığıyla kurulan iletişimdir. Elektronik medyanın başlangıcı çok eskilere uzanmaktadır. Pionerr’in elektronik medya olarak ortaya çıktığı tarih 1800’lerin başlarıdır, fakat elektronik iletişimin geliştiği yıllar, yirminci yüzyıl olmuştur. Elektronik teknolojideki gelişmeler, elektronik ve video iletişiminin önemini artırmıştır. E-iletişim; elektronik posta (e mail), bilgisayar ağları, faks makineleri, bilgisayar ve video görüşmelerini kapsamaktadır. Gelişmiş e-iletişimin bazı avantajlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür

  • Yüksek hızla mesaj iletme ve alma,
  • Bir mesajın tam ve dizayn edildiği biçimde iletilebilmesi,
  • Farklı ve dağınık yerlerdeki mesajın, insanlara aynı anda ve biçimde gönderilebilmesi,
  • İnteraktif etkileşim ve çabuk geri bildirim olanağı.
weebdizayn.com elektronik iletişim

E-iletişim içerisinde özellikle e-postaların büyük bir yeri ve önemi bulunmaktadır. E-postaları kullanma yoluyla birçok kişi birbiriyle iletişim kurma ve bilgi paylaşma imkanına sahip olmaktadır. Gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında bireylerin e-postaları yoğun bir şekilde kullandıkları görülmektedir.

E-posta kullanımının yaygınlaşması, birçok kişiye bilgisayar aracılığıyla iletişim kurma alışkanlığı kazandırmıştır. E-posta iletişim sistemiyle hareketli, sesli ve görüntülü iletilerin gönderilebilmesi, bu yöntemi daha da çekici hale getirmektedir. Bugün çoğu kişi işyerine gittiğinde, öncelikle bilgisayarına gelen iletileri kontrol etmekte ve e-postalarına bakmaktadır. Multimedia desteğiyle sunulan bu iletilerin, kağıt üzerindekilere oranla daha fazla dikkat çekici olması daha doğru algılanmasını sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, e-postalar; dağıtımda meydana gelebilecek aksaklıkların çoğunu ortadan kaldırırken, çok önemli bir zaman tasarrufu sağlamakta, elektronik iletişim ağıyla, işyerlerinde olmadıkları zamanda kişilere ulaşabilme ve karşılıklı bir şekilde iletişim kurma olanağı vermektedir. Bu iletişim şekli çoğu zaman görüşenlere yüz yüze iletişime göre daha kolay gelmekte, kişiler yüz yüze olmadığı için kendini daha rahat hissetmekte ve yüz yüze görüşme sırasında yapılabilecek birtakım hatalı hareketleri ortadan kaldırma olanağı sağlamaktadır 

DİKKAT: Elektronik medyanın başlangıcı 18. yüzyılın başlangıcına dayanmakla birlikte, elektronik iletişimin geliştiği ve yaygınlaştığı yılların 20. yüzyıl olduğu görülmektedir.

Elektronik iletişim üzerine yapılan ampirik çalışmalar 1970’den beri sürmekte olup, toplanan veriler araştırmacıları bir teori geliştirmeye yöneltecek seviyeye ulaşmıştır. Bu kanıtları ve verileri özetlemeye yarayacak teoriler; e-iletişime dönük davranışlarda etkisi olan belli başlı bazı faktörlere odaklanmaktadırlar. Bu faktörler; iletişim aracı (sözel olmayan mevcut ipuçları gibi), ortak çalışmaya dayalı görevler (belirsizlik ve karmaşıklık düzeyi gibi), toplumsal çevre (belli bir e-iletişim aracını kullanma veya kullanmama yönünde akran baskısı gibi) ve öğrenilen enformasyon işleme şemaları (belli bir e-iletişim aygıtının kullanımıyla bağlantılı beceri düzeyi gibi) şeklinde sıralanmaktadır

“E-iletişim” (elektronik iletişim) kavramı bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir iletişim biçimi yanında (kendisi de elektronik bir aygıt olan) telefon iletişimi gibi daha geleneksel elektronik iletişimleri de işaret etmektedir. E-iletişim; internet ve diğer bilgisayar ağ alt-yapıları üzerinden ve aynı zamanda grup karar destek sistemleri ile yerel kapsama alanı ağ-temelli iletişim araçlarından yararlanarak bilgisayar aracılığıyla yapılan iletişimleri kapsamaktadır

elektronik iletişim elektronik iletişim nedir web sitesi web tasarımı

E-iletişim, iletişimin elektromanyetik yasasına dayandığı ve iki veya daha fazla taraf arasında veri ve bilgi değişimini sağlayan bir iletişim biçimidir. E-iletişim türleri pek çok biçimde kendini göstermektedir. Bunun en yaygın yolu elektronik iletişime izin veren tüm aygıt, cihaz ve uygulamaların bir listesini yapmaktadır. Daha kolay anlaşılması açısından olası e-iletişim türlerini “donanımlar (aparatlar)” ve “uygulamalar” olmak üzere iki kategoriye ayırmak mümkündür. E-iletişim türlerinin iki kategoriye bölünmesi bu türlerin iki farklı yönüyle alakalıdır: bir yanda elektronik iletişimle doğrudan karşı karşıya kalınan donanımlar (radyo, telefon gibi), öte yanda ise belli elektronik aparatlar yoluyla iletişime katılmaya izin veren uygulamalar bulunmaktadır (internet ve bilgisayar yoluyla sohbet gibi) Aşağıda Tablo 2.1’de E-İletişim türleri görülmektedir

BİLGİ: E-iletişim bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımıyla birlikte gündeme gelen ve en basit şekilde, elektronik medya aracılığıyla kurulan ve elektronik ortamda yürütülen iletişim olarak ifade edilmektedir.